Hi?n nay,
các bi?n pháp tr?ng ph?t c?a c?ng ??ng qu?c t? ??i v?i Tri?u Tiên ?ã làm ?ình
tr? hoàn toàn ho?t ??ng xu?t nh?p kh?u th??ng m?i c?a Tri?u Tiên, c?t ??t s?
trao ??i ti?n v?n tr??c m?t gi?a Tri?u Tiên v?i bên ngoài. Theo ngh? quy?t 2270
c?a H?i ??ng B?o an Liên H?p Qu?c ???c thông qua vào ngày 2 tháng 3 n?m 2016,
c? ch? tr?ng ph?t ?a ph??ng c?a CHDCND Tri?u Tiên ?ã ???c ch?nh s?a và b? sung.1
Trong ?ó, bao g?m các h?n ch? ???c áp d?ng lên Tri?u Tiên v? m?t m?ng l??i
ngo?i giao t?i n??c ngoài, chu?i cung ?ng và v?n chuy?n hàng hóa t?i h?i ngo?i,
các v?n ?? v? than và khoáng s?n, vi?c nh?p kh?u nguyên li?u c?a máy bay vào
Tri?u Tiên, các ??nh ch? tài chính,…

 

Bàn v? cách
hành x? c?a M?, Washington ?òi h?i Bình Nh??ng ph?i gi?i giáp h?t nhân hoàn
toàn và nh?n l?nh ?i?u tra trên bán ??o Tri?u Tiên nh?ng l?i h?n ch? h?p tác,
??i tho?i v?i n??c này. Chính quy?n M? mu?n lãnh ??o Tri?u Tiên Kim Jong-Un
hi?u r?ng vi?c không t? b? các tham v?ng h?t nhân s? gây ra cho Tri?u Tiên t?n
th?t l?n. Tuy nhiên, nh?ng hành ??ng c?a chính quy?n Donald Trump ch? m?i d?ng
l?i ? m?c ?e d?a và ch?a có b?t c? công c? nào th?c s? hi?u qu? ?? gây áp l?c
lên Tri?u Tiên. C? th?, vi?c M? ??t ra các l?nh c?m v?n và ??a Tri?u Tiên vào danh
sách các qu?c gia tài tr? kh?ng b?,… ?ã châm ngòi cho s? c?ng th?ng leo thang
nh?ng ch? có th? có tác d?ng làm ch?m quá trình phát tri?n các lo?i v? khí m?i
c?a Tri?u Tiên ch? ch?a hoàn toàn gi?i quy?t ???c nhi?m v? gi?i giáp v? khí h?t
nhân c?a n??c này. Có th? cho r?ng, n?u M? ti?p t?c tr?ng ph?t nghiêm kh?c mà
không ??a ra b?t kì c? h?i nào ?? hai bên cùng ?ám phán ngo?i giao và quy?t tâm
theo ?u?i m?c tiêu yêu c?u Tri?u Tiên t? b? v? khí h?t nhân thì Bình Nh??ng s?
càng quy?t tâm s? h?u v? khí h?t nhân ??n cùng.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now